• Shaikh Hasan Ibn Hussain Ibn Ali Rd, Al Munsiyah, Riyadh 11564